Insändare: Upphäv Eda kommuns vindbruksplan

Insändare
PUBLICERAD:
Vindkraft, genrebild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

På hösten 2010 kom ett första förslag till vindbruksplan och vindbrukspolicy. På grund av konflikter med bevarandeintressen i form av naturvård eller kulturmiljövård som konstaterades i några av utredningsområdena togs den inte upp till beslut.

Några år senare gjordes ett nytt försök i samband med att en ny översiktsplan togs fram. Kommunfullmäktige godkände Eda kommuns vindbruksplan 2015-05-27. Vindbruksplanen beskriver verk med en totalhöjd på 150 meter och en effekt på 3 MW.

Förutsättningarna har förändrats. Den nu aktuella utredningen av Cloudberry Wind AB om att sätta upp 18 vindkraftverk vid Björnetjärnsberget bygger på dubbelt så stora vindkraftverk som har en totalhöjd på 300 meter. Det får stora konsekvenser.

Miljökonsekvensbeskrivningen i vindbruksplanen är avgränsad till perioden 2015-2025. Den preliminära tidplanen avseende Björnetjärnsberget anger att byggstarten kommer att ske 2028. Miljökonsekvensbeskrivningen är alltså redan föråldrad.

Den visuella påverkan på landskapsbilden blir större och påverkar därmed större områden. Fotomontaget i samrådshandlingarna för Björnetjärnsberget visar att vindkraftverken påverkar landskapsbilden vid Eda golfklubb, 10 kilometer bort, och vid Lerots badplats 15 kilometer bort.

Det krävs ett vitt högintensivt ljus som skydd för luftfart när totalhöjden överstiger 150 meter. Det blinkande ljuset blir 50 gånger kraftigare än vad som krävs för vindkraftverk på upp till 150 meter. Det ökar från 2000 cd (candela) till 100000 cd dagtid och från 200 cd till 2000 cd nattetid.

Verk med dubbel höjd mot vad som beskrivs i vindbruksplanen, samt en högre effekt, leder till mera buller. Vingarna sätter luften i rörelse och skapar ett bredbandigt lågfrekvent ljud. Det lågfrekventa bullret, som stör på stora avstånd, kommer att öka i mycket stor grad.

Skuggeffekten från torn och rotorblad påverkar omgivningen på större avstånd för 300 meter höga vindkraftverk jämfört med 150 meter höga. När solen står lågt ger framförallt rotorbladen en mycket störande, flackande skugga.

Under pandemin har alla som kan, uppmanats att arbeta hemifrån. Det har ökat intresset för att flytta ut på landsbygden.

Erfarenheter från Finspångs kommun visar att det inte finns någon efterfrågan på fastigheter i ett planerat vindkraftsområde. Tre banker har sagt nej till att ge ett företag i området lån med fastigheten som säkerhet.

Eda kommuns möjligheter att locka nya invånare till vår vackra landsbygd försämras markant vid en vindkraftsutbyggnad. Skulle alla fem utpekade områden i vindbruksplanen byggas ut torde den möjligheten närma sig noll.

Närheten till Norge gör att vindkraften även påverkar grannkommunerna på andra sidan gränsen. Aurskog-Høland ligger 8 kilometer från Björnetjärnsberget och till Eidskog är det 11 kilometer. Aurskog-Høland kommune har på sitt formannskapsmøteden 17 januari 2022 uttalat stark kritik mot en vindkraftsutbyggnad i Eda kommun.

De norska kommunerna har ett visst skydd i Esbo-konventionen. Den finns till för att förhindra framtida skadliga miljöeffekter av en planerad verksamhet i ett grannland.

Vi har av dessa anledningar lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Edas vindbruksplan ska upphävas.

Hans Nilsson och Margaretha Persson

Sjukvårdspartiet i Eda

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.