Insändare: Redan bullerproblem vid Westlanda

Insändare
PUBLICERAD:

Vi bor i närheten av Westlanda flygplats, och vi läste Arvika nyheters artikelserie om försäljningen, med stigande förvåning: Tydligen är det tänkt att det ska bedrivas motorsport på den gamla flygplatsen. Det är anmärkningsvärt, då området redan har stora problem med ljudföroreningar och buller.

Här, i Rackstad, finns rallycross- och motocrossbanor. Dessutom finns det en skrot och en stenkross. Flyget bidrar förstås också med oväsen (fritidsflyg). Bullret är så pass besvärande, att vi har gjort egna bullermätningar, och de visar – liksom kommunens egna ”indikerande” (=ej professionella) mätningar – att de tillåtna gränsnivåerna överskrids.

I kontakt med kommunen har vi ställt det mycket rimliga kravet, att det ska genomföras professionella, objektiva och oberoende bullerutredningar, men det har inte blivit av.

Vi överklagade ett beslut i Arvikas Myndighetsnämnd, och vi fick rätt i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, 20 mars 2020, ”nämndens beslut ska upphävas”: ”Det behöver säkerställas att den samlade bullernivån inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för buller från motorsportbanor vid bostäder.” (mål nummer M 2951-19). Och det framgår att ”bullersituationen i Rackstad är komplex eftersom flera verksamheter bidrar till den totala ljudbilden.” (M 2948-19).

Kanske beror kommunens ovilja att äntligen ta reda på hur det ligger till med klagomålen på buller i Rackstad, på att de planerar ytterligare motorsportverksamhet i området? Buller som kommer att nå vidare längs Gunnarskogsvägen och upp till Taserud. Är det därför Arvika kommun inte informerar de boende om detta, utan att vi ska behöva läsa Arvika nyheter för att få reda på vad som pågår?

Vi har ett par frågor till biträdande kommundirektör Anna Wikstrand:

1. Vilka löften och tillstånd har Arvika kommun gett köparna av flygplatsen, om att de ska få bedriva motorsportverksamhet?

2. Har köparna blivit informerade om de bullerproblem som redan finns, som kanske omöjliggör tillstånd och bygglov för ytterligare motorverksamhet i området?

Dordi Westerlund

Kerstin Westerlund

Therése Oldenvik

Svar direkt

AN har presenterat artiklar kring Westlanda flygplats. Jag kan förstå att det kan bli otydligt för läsaren vad som är historia och nutid. Kommunen sålde flygplatsen 2014 till privat ägare och därefter fick Arvika Flygklubb ett hyresavtal med nye ägaren. Både innan dess och efter har flygklubben fortsatt bedrivit sin verksamhet på området. Kommunen har inte uppfattat att det finns några planer hos ägare eller flygklubb att bedriva motorsportverksamhet på området. Kommunen har inte heller gett löften eller tillstånd i den riktningen.

Med vänlig hälsning

Anna Wikstrand

Bitr kommundirektör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.