• lördag
  28 nov
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  29 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  30 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  1 dec
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Debatt: Öppet brev till kommundirektören

Debatt
PUBLICERAD:
Anders Skogberg, gruppledare SD i Arvika
Foto: Jonas Klint
Anders Skogberg (SD) har - som AN rapporterat om i en nyhetsartikel - skrivit ett öppet brev till kommundirektör Hans Karlsson. Här är brevet samt svar från kommundirektören.

Hans, du och jag är relativt nya inom Arvika kommun, jag som bland annat ledamot i kommunstyrelsen sedan ett och halvt år och du som kommundirektör sedan ett halvt år. Jag som framröstad fritidspolitiker och med en nästan obefintlig ersättning, vilket inte är ett levebröd, utan är till största del ett ideellt uppdrag. Du har antagit uppdraget som kommundirektör och är ytterst ansvarig för kommunens verksamhet och är därmed den anställd i kommunen som har högst lön. Det förpliktar. I ditt uppdrag ingår att ta tuffa och obekväma beslut då det behövs, som är för Arvikas bästa. Kommundirektören är den enda person som kommunstyrelsen anställer. Arvika kommun befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge men i nuläget har jag inget att anmärka på beträffande ditt uppdrag att få ekonomin i balans med budgeten.

Följande övergripande gäller för Arvika kommun, vilket du som ytterst ansvarig skall se till att verksamheterna följer. Arvika kommunsvision är ”Arvika - En attraktivare kommun”.

Verksamhetsidén är ”Att kommunen skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Kommunen erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Kommunen för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav”. Det strategiska målet är ”Kommunen är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet.”. Kommunens värdegrund och gemensamma förhållningssätt är en framgångsfaktor för kommunen, där kommunens kärnvärden är ”Medborgarfokus, stolthet, engagemang, resultatinriktning, öppenhet samt förnyelse och utveckling.

Sedan två och halvt år tillbaka har jag följt Överförmyndarnämnden (ÖFN) på djupet. Jag förmodar att du har fått information angående situationen på ÖFN det senaste halvåret från vice kommundirektör och verksamhetsansvarig för ÖFN, Anna Wikstrand. Det togs fram en utvecklingsplan under hösten under ledning av tillförordnad kommundirektör Anna Wikstrand och jag hoppas ÖFN nu är på väg att få ordning på delegationen och myndighetsutövningen. All heder till de elva tjänstemän som nu arbetar på överförmyndarkansliet.

2011-11-08 skrev biträdande kommundirektören Anna Wikstrand en tjänsteskrivelse om ”Förslag till ändrad organisation för överförmyndarverksamheten”. Ärendet diariefördes hos kommunstyrelsen den 2011-11-09. I upprättad tjänsteskrivelse återfinns följande informativa text ”ÖFN utses av kommunfullmäktige och har eget reglemente med delegationsordning. Delegationsordningen bygger på att handläggande tjänsteman är delegat med konsumentsekreterare som ersättare. Nämnden har således inget personalansvar utan handläggaren ingår i kommunstyrelsens förvaltning.”. Vidare står i tjänsteskrivelsen ”Handläggaren föreslås ligga som en stabsfunktion inom kommunledningsstaben direkt under biträdande kommundirektören.” I tjänsteskrivelsen står också följande ”Kommunledningsstaben kommer att följa upp och åtgärda de synpunkter som revisionen lämnat.” Detta är verksamhetschefens och biträdande kommundirektörens egen tjänsteskrivelse och har varit hennes ansvar sedan den antogs av kommunstyrelsen den 2011-11-28 och är det fortfarande!

På kommunstyrelsemötet den 2011-11-28 fattades beslutet, med Anna Wikstrands tjänsteskrivelse som underlag, att organisationen för handläggande tjänsteman (en person vid tidpunkten) inom överförmyndarverksamheten ändras från verksamheten Lärande och stöd till Kommunledningsstaben, som biträdande kommundirektören Anna Wikstrand var och är ytterst ansvarig för.

Vad har hänt sedan 2011?

Länsstyrelsen är den myndighet som har uppgiften och besitter kompetensen att granska ÖFN:s verksamhet. I Länsstyrelsen protokoll daterat den 2011-09-06 står ”De brister som Länsstyrelsen påtalat vid ett antal inspektionsbesök är allvarliga. Länsstyrelsen finner det anmärkningsvärt att överförmyndarnämnden inte ser allvaret i situationen och har tillsatt sådana resurser att bristerna åtgärdats inom en rimlig tid.”. Alltså problem med myndighetsutövningen var redan 2011 väl kända och problemen skull åtgärdas, men istället eskalerade problemen.

ÖFN har mellan åren 2011 och 2019 upprättat i snitt 150 nya ärenden per år, på en nioårsperiod 1350 ärenden. Länsstyrelsen har under perioden 2011 tom 2019 utfört nio inspektioner, varvid slumpmässigt utvalda akter har granskats. Efter genomgång av samtliga dessa inspektionsprotokoll finner jag att totalt 69 akter har granskats varvid 50 har haft mindre eller större anmärkningar och endast 19 akter granskats utan anmärkning. En felprocent på 72,4 procent under perioden! Eftersom ett slumpmässigt urval av akter skett skulle det rent överslagsmässigt kunna innebära att 978 akter innehåller mindre eller större fel under en nioårsperiod, felaktigheter som endast ÖFN själva kan uppdaga på grund av sekretess. Nästan tusen akter med dolda fel.

Efter att ÖFN:s tidigare ordförande Håkan Jivesand avsagt sig sitt förtroendeuppdrag i juni 2019 skulle en total oberoende genomsyn göras av överförmyndarverksamheten. Anna Wikstrand blev som tillförordnad kommundirektör under hösten ansvarig för att ta fram en så kallad utvecklingsplan för ÖFN tillsammans med en utomstående konsult. Beslutet togs på kommunstyrelsemötet den 2019-09-09 och hade följande sammanfattning ”Förslag till plan för fortsatt arbete avseende utveckling av överförmyndarverksamheten är framtagen. Det fortsatta arbetet bör bedrivas med stöd av en extern part i samverkan med verksamheten (Läs verksamhetsansvarig Anna Wikstrand), berörda politiker och kommunledningen (Läs Anna Wikstrand). Eventuella rekommendationer kan lämnas löpande till Kommunstyrelsen.”. Som ledamot av Kommunstyrelsen fick jag inte någon löpande information, utan endast ett försenat slutförslag på en utvecklingsplan.

Alltså hade Anna Wikstrand fått sin fulla rätt att i samverkan med konsulten ta fram utvecklingsplanen som kostade över hundra tusen kronor. I och med hennes till synes felaktiga hantering av mejlkonversationen där hon bland annat raderat mejl kan hon emellertid inte svära sig fri att hon inte påverkat utformningen av utvecklingsplanen på ett negativt sätt.

2020-02-24 beslöt kommunfullmäktige att anta den föreslagna utvecklingsplanen. Planen berör naturligtvis inte alls de nio gångna årens dolda fel i myndighetsutövningen av ärenden och hur drabbade klienter i Arvika och Eda skall rättfärdigas. Den person som varit ansvarig för verksamheten dessa nio år har också varit ytterst delaktig i översynen och framtagandet av utvecklingsplanen.

Det har under flera år rått underbemanning, vilket lett till resursbrist och även kompetensbrist på kansliet, vilket också konstaterades i utvecklingsplanen 2020 som Anna Wikstrand har varit delaktig i att ta fram. Brister som Anna Wikstrand redan 2011 skulle ta ansvar över och åtgärda.

Ifjol genomfördes en till synes välvillig undersökning av arbetsförhållanden på ÖFN-kansliet där tjänstemännen godtroget deltog. Efter det avslutades anställningen av en av de mest kompetenta tjänstemännen som varit näst längst anställd. Personen köptes ut, inte på grund av inkompetens utan som det påståtts på grund av någon form av samarbetssvårigheter. Detta ledde till ytterligare kompetensbrist och en ökad kostnad för skattebetalarna på nästan en miljon kronor. Notera att nu har den anställde som varit längst anställd på verksamheten på försommaren också slutat och ytterligare kompetensbrist uppstått. Det var väl inte avsikten med fjolårets undersökning av arbetsförhållanden på kansliet? Helt inkompetent hantering av betydelsefulla anställda som det är svårt att ersätta!

Några drabbade klienter eller dess anhöriga har själva gått till domstol för att få upprättelse. Ännu finns otaliga fel i akter som i vissa fall drabbat klienter. Jag skäms för empatibristen och för den skandalöst dåliga hanteringen av att rättfärdiga utsatta kommuninvånare. Jag har tidigare bett om ursäkt för historiska missförhållanden i ÖFN:s myndighetsutövning som jag som nybliven ledamot av kommunstyrelsen ärvt och jag också blivit ansvarig för.

Mot bakgrund av ovanstående anser jag att Anna Wikstrand misskött sitt uppdrag som ÖFN´s verksamhetsansvarig i minst nio år. Förtroendet för henne är sedan länge förbrukat. Många kommuner ser inte behovet av att ha den kostsamma tjänsten vice kommundirektör kvar, vilket jag inte heller gör.

Nu har du, Hans, fått kännedom om de grava felaktigheter som går helt emot Arvika kommuns verksamhetsidé ”Att kommunen skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever i Arvika kommun!” och där kärnvärden som medborgarfokus, stolthet, engagemang och öppenhet råder.

Med kännedom om ovan redovisade katastrofala hantering av ÖFN verksamhet under minst nio år, som ekonomiskt drabbar Arvika kommun, men framförallt drabbat en del av de mest utsatta medborgarna undrar jag hur du, Hans Karlsson, som kommundirektör kommer att agera?

Anders Skogberg (SD), ledamot av Arvika kommunstyrelse

Svar från kommundirektör Hans Karlsson

Hej Anders,

Tack för ditt brev till mig och för din beskrivning av hur du har uppfattat utvecklingen av arbetet inom Överförmyndarnämnden och dess kansli.

Som du skriver så är vi båda relativt nya inom kommunens verksamhet, så både du och jag får bygga våra uppfattningar på andras erfarenheter och beskrivningar av dem. Det blir då ofrånkomligt att bilderna kan skilja sig något åt.

Din fråga till mig handlar om hur jag kommer att agera.

Det enkla svaret på frågan blir att följa Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsplanen för Överförmyndarnämnden och dess kansli. I det ligger dels att se till att vi kan följa planen, dels att följa upp hur arbetet genomförts. En del av det är att se till att ni förtroendevalda hålls informerade om hur det går. Fullmäktige beslutade till exempel att Överförmyndarnämnden, vid fullmäktiges oktobersammanträde skall berätta om hur arbetet med utvecklingsplanen följs.

Mitt lite mer komplicerade svar handlar om organisation och ansvarsfördelning. Du känner till detta, men för andra läsares skull vill jag ändå berätta hur det hänger ihop.

Överförmyndarnämnden, som är en grupp av förtroendevalda, utses av Kommunfullmäktige. Det är då Kommunfullmäktige som ytterst skall utvärdera om Överförmyndarnämnden har skött sitt uppdrag. Det gör man med stöd av förtroendevalda revisorer. Som anställt tjänsteperson skall inte jag ha några synpunkter på det. Det vore direkt olämpligt av mig.

Kansliet, som består av anställda medarbetare, är den resurs som Överförmyndarnämnden har som sitt stöd för att kunna sköta uppdraget. Enkelt kan man säga att kansliet dels tar fram underlag för Överförmyndarnämnden beslut, dels genomför det som nämnden beslutet, men att mycket av arbetet sker löpande under ledning av enhetschefen.

Organisatoriskt är kansliet en del av Kommunledningsstaben där såväl Kommunledningsutskottet som Kommunstyrelsen löpande får rapporter om vad som sker och där Kommunstyrelsen till exempel beslutar om att kansliet skall få mer pengar. Här är jag ytterst ansvarig och är den som formellt rapporterar till er politiker.

När vi anställda inte lyckas genomföra det ni förtroendevalda beslutat så behöver vi i första hand se hur vi kan ändra vårt arbetssätt, till exempel genom att göra det som den beslutade utvecklingsplanen beskriver.

Om det blir uppenbart att det är hur vi organiserat oss som hindrar oss från att bli bättre, så kan jag överväga att föreslå och genomföra sådana förändringar. Erfarenheten säger att organisatoriska förändringar kan ta stor kraft och ta lång tid, med risk för att vi får svårt att hinna med det arbete som skall utföras, till exempel att se till att personer med nedsatt beslutsförmåga får det stöd de har rätt till.

Med detta sagt så kan jag försäkra dig om att jag i tidigare uppdrag såväl tagit initiativ till, som genomfört större och mindre organisatoriska förändringar.

Min slutsats är ändå att det är det ständiga förbättringsarbetet som ger störst nytta för dem vi är till för, det vill säga de som bor eller vistas i Arvika

Hans Karlsson, kommundirektör Arvika kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.