“Majoriteten har inte gett fullmäktige full insyn”

Debatt
PUBLICERAD:
Pål Jonson och Kristina Bengtsson Nilsson är två av Arvikamoderaterna som nu svarar angående oppositionens roll i Överförmyndarnämndens verksamhet. Övriga som står bakom debattartikeln är Henrik Samuelsson, Börje Wahlund och Håkan Axelsson.
Foto: Jonas Klint/AN arkiv
Överförmyndarnämnden i Arvika har under lång tid fått kritik både från den egna kommunrevisionen och tillsynsmyndigheten länsstyrelsen.
Nämnden har under senare tid varit föremål för mindre smickrande uppmärksamhet i media, både lokalt och regionalt. För att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag att bistå de medborgare som behöver hjälp av god man eller förvaltare måste sådana kunna rekryteras. För detta fordras att nämnden har allmänhetens förtroende. Detta är i nuläget ifrågasatt. En viktig uppgift nu och framöver är därför att arbeta för att återskapa förtroendet för nämnden.

Som Arvikas kommunalråd säger i AN den 7 juni har nämnden nu fått resurser som förhoppningsvis kommer att möjliggöra att nämnden kan komma tillrätta med åratals eftersläpande brister och kunna nå målen för verksamheten vad gäller handläggningen av löpande ärenden, t. ex årsräkningar. Situationen ser inte lika ljus ut vad gäller möjligheterna att rekrytera gode män och förvaltare.

Kräver information

Vad som är mer tveksamt är kommunalrådets uttalande om kommunfullmäktiges ansvar för bristerna. Det är sant att överförmyndarnämnden är kommunfullmäktiges organ och därmed har fullmäktige ett ansvar. Men för att fullmäktige ska kunna ta det ansvaret fordras att fullmäktige har tillgång till relevant och fullständig information. Fram till i vintras var den information som överförmyndarnämndens ordförande gav fullmäktige ofullständig och gav sken av att alla problem var historiska och att allt nu var i sin ordning. Först i vintras vidgick ordföranden att problemen var större än han tidigare angett.

Rent formellt kan fullmäktige bara ta beslut på ärenden som är beredda av kommunstyrelsen. Ledamöterna kan ställa frågor och lägga motioner. Motioner måste först beredas av kommunstyrelsen innan fullmäktige kan fatta något beslut. Moderaterna har frågat och lagt motioner om verksamheten i överförmyndarnämnden åtminstone sedan sommaren 2017 men inte fått gehör av majoriteten i fullmäktige. Dessutom har moderaterna haft interna möten med både kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören om överförmyndarnämnden.

Sen redovisning

Av länsstyrelsens tillsynsrapporter för de senaste tio åren framgår att nämnden har fått kritik alla år, de flesta åren av allvarlig karaktär. Frågan är hur dessa rapporter kommit till fullmäktiges kännedom? För att ta ett exempel: Länsstyrelsens protokoll från inspektionen våren 2017 är daterat 2017. 06. 28 och diariefört i Arvika 2017. 06. 29. Det kom fullmäktige tillhanda, efter att vi efterfrågat det, först i december 2017 och då som en bilaga till ärende om kommunrevisionens granskning av överförmyndarnämnden. 2018 års tillsyn är ett undantag då tillsynsrapporten togs upp som en egen punkt på fullmäktigemötet i januari i år.

Men i kommunfullmäktiges protokoll de sista tio åren hittar man ingen paragraf där länsstyrelsens rapporter nämns (med undantag av 2017 och 2018)! Varför har inte fullmäktige på ett tydligare sätt fått möjlighet att ta del av relevant och fullständig information?

Dålig insyn

2017 gavs ett uppdrag till kommundirektören att se över Överförmyndarnämndens kanslis behov av ökad bemanning. Detta uppdrag finns inte i något protokoll utan bara i en minnesanteckning från budgetberedningen. Denna översyn resulterade i en rapport som presenterades för kommunstyrelsen våren 2018. I en debatt i fullmäktige strax innan rapporten presenterades för styrelsen hänvisade styrelsens ordförande till den då kommande rapporten. I protokollet står att fullmäktige beslutat att rapporten ska presenteras för fullmäktige. Detta har dock inte skett trots att vi efterlyst den. Varför vill inte majoriteten att fullmäktige ska få ta del av rapporter som berör verksamhet som direkt är fullmäktiges ansvar?

Kommunstyrelsen där kommunalrådet är ordförande har enligt kommunallagen ett tillsynsansvar för övriga nämnder och alltså även för överförmyndarnämnden. I årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 som behandlades i kommunfullmäktige på aprilmötet i år framgår att kommunrevisionen riktar anmärkning mot både överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen. I svaret till revisionen konstaterar kommunstyrelsen att man informerat sig om utvecklingen i överförmyndarnämnden men inte i tillräcklig grad. Styrelsen erkänner alltså att man inte gjort det man enligt lag ska göra.

Otydlig ärendegång

Arvika kommun har organiserat sig så att kommunstyrelsen har hela förvaltningen. Överförmyndarnämnden har alltså ingen egen personal. Det betyder att nämnden har ansvar för att ge uppdrag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige vad de vill att förvaltningen, det vill säga tjänstemännen, ska göra. Den granskning som vi gjort visar att det finns en otydlighet i ärendegång, ansvar och roller mellan fullmäktige, styrelsen och nämnden.

Kräver transparens

Vi ser det som avgörande för att medborgarnas förtroende för nämndens viktiga arbete ska kunna återskapas att det går att se vilken instans som fattar besluten, vilka beslut som fattas och på vilka grunder, att ärendegång, ansvar och roller tydliggörs och att kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige, ges reell möjlighet att ta sitt ansvar. Med ett ord: transparens! Ansvaret för detta är den styrande majoritetens.

Den insikt om allvaret i situationen som överförmyndarnämnden, styrelsen och fullmäktige fått sista året och det kraftiga tillskottet av resurser är ett steg på vägen och gör att det nu finns förutsättningar att Arvikas överförmyndarnämnd ska förmå leva upp till medborgarnas krav och förväntningar på god och rättssäker myndighetsutövning.

Att återskapa förtroendet för nämnden är avgörande för hur nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag att bistå utsatta medborgare. Moderaterna kommer fortsatt driva på så att nämndens verksamhet bedrivs effektivt och rättssäkert.

Moderaterna i Arvika

Kristina Bengtsson Nilsson

Henrik Samuelsson

Börje Wahlund

Håkan Axelsson

Pål Jonson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.